Dzisiaj jest: Środa, 1 grudnia 2021r.
  KONTAKT  MEDIA  AKTUALNO?CI  LISTA RADCÓW 
Okr?gowa Izba Radców Prawnych
w Szczecinie

70-442 SZCZECIN, ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
tel./fax  91-488-27-22, 91-489-16-70

sekretariat@oirp.szczecin.pl

Informacje radcowskie

 

banery->banner.gif

MEDIA


WSZYSCY RADCOWIE PRAWNI OIRP SZCZECIN


ZAPROSZENIE DO UDZIA?U W AKCJI

Niebieski Parasol. Prawo cywilne bez tajemnic”W zwi?zku z zaplanowan? w dniach 9 – 15 maja 2011 r. kolejn? edycj? akcji samorz?du radców prawnych „Niebieski Parasol. Prawo cywilne bez tajemnic” Rada OIRP w Szczecinie zwraca si? z zaproszeniem do wszystkich Radców Prawnych do wzi?cia aktywnego udzia?u w tym wydarzeniu.


Zapraszamy wszystkich ch?tnych radców do zg?aszania si? do udzielania porad prawnych w zarówno siedzibie OIRP w Szczecinie jak i w miejscowo?ciach poza Szczecinem, w których ?wiadczycie Pa?stwo pomoc prawn?.


W Szczecinie porady b?d? udzielane w lokalu OIRP przy ul. Rayskiego 23 w dniach od 9 do 15 maja (od poniedzia?ku do pi?tku) 2011 r. w godzinach 11.00 – 16.30. Do dnia 4 maja 2011 r, istnieje mo?liwo?? wpisana si? na list? prowadzon? przez biuro OIRP I wybrania dogodnej godziny udzielania porad prawnych. Sugerujemy zapisywanie si? na 2 – 3 godzinne bloki. Ch?tni mog? na d?u?szy czas, a nawet przez kilka dni.


Szczególn? propozycj? mamy dla radców prawnych wykonuj?cych zawód poza w Szczecinem. Dla wszystkich ch?tnych radców prawnych spoza Szczecina mamy przygotowane specjalne plakaty informuj?ce o akcji „Niebieski Parasol”, umo?liwiaj?ce poinformowanie o miejscach udzielania porad prawnych, nie wy??czaj?c siedzib w?asnych kancelarii lub biur tych radców prawnych. ?wiadczenie porad w ramach akcji jest równie? form? dozwolonej promocji zawodu i samych radców prawnych. Tym bardziej zach?camy wszystkich zainteresowanych z terenu dzia?ania szczeci?skiej Izby do zapisywania si? do udzielania porad prawnych. Radców Prawnych spoza Szczecina zapraszamy do zg?aszania si? najpó?niej w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r., tak aby móc poinformowa? wszystkich udzielaj?cych porad a tak?e rozes?a? ch?tnym materia?y informacyjne.


Do asystowania przy udzielaniu porad prawnych zach?ca? b?dziemy równie? aplikantów. Jeste?my przekonani, ?e b?dzie to dobra forma wspó?pracy wszystkich cz?onków samorz?du radcowskiego, tych przygotowuj?cych si? do zawodu i tych z wieloletnim sta?em.


OIRP w Szczecinie, podejmuje si? równie? promocji akcji w lokalnych mediach. Oczywi?cie g?ówne zadanie w tej kwestii przypada Krajowej Izbie Radców Prawnych. Patronem medialnym jest „Rzeczpospolita” oraz TVN.


Dla osób, które dotychczas nie bra?y udzia?u w akcji, uprzejmie informujemy, ze celem przedsi?wzi?cia jest udzielanie bezp?atnych porad prawnych. Z bezp?atnych porad prawnych mog? skorzysta? wszyscy potrzebuj?cy, chc?cy uzyska? odpowied? na pytania z prawa cywilnego. W szczególno?ci radcowie prawni ?wiadcz?cy pomoc praw? winni by? przygotowani do udzielania porad prawnych w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego.


Z dotychczasowej praktyki wynika, ?e najcz??ciej stawianymi pytaniami radom prawnym s? pytania:

  • jak si? obroni? przed nieuczciwym pracodawc??

  • jak broni? praw swojego dziecka?

  • jak przyj?? lub odmówi? przyj?cia spadku?

  • jak skutecznie walczy? o swoje prawa w s?dzie?


Dzia?alno?? pro publico bono zawsze by?a dla ?rodowiska radców prawnych niezwykle wa?n? form? aktywno?ci. Dowodem tego s? prowadzone przez KKRP akcje: Niebieski Parasol, Niebieski Parasol dla Biznesu, Kryszta?owe Serce Radcy Prawnego czy wreszcie wspó?praca z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przest?pstw.

Powodzenie akcji  „Niebieski Parasol”, z której skorzysta?o – w ci?gu dwóch edycji – ponad 6 tysi?cy osób przekonuje, i?  ta forma aktywno?ci naszego samorz?du  spotka?a si? z ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzi? na potrzeby polskiego spo?ecze?stwa i wymaga kontynuacji.

Patronat nad akcj? obj?? Pan Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwo?ci.


Na zako?czenie raz jeszcze przypominamy:


Porad prawnych udzielamy

Zg?oszenia przyjmujemy

W siedzibie OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego 23/3


w dniach 9 – 15 maja 2011 r. w godzinach od 11.00 do 16.30.


Do dnia 4 maja 2011 r.

Poza siedzib? w Szczecinie


w dniach pomi?dzy 9 – 15 maja 2011 r. w godzinach ustalonych dowolnie przez ?wiadcz?cego porady prawneDo dnia 30 kwietnia 2011 r.Serdecznie zapraszamy do dzia?ania!Rada OIRP Szczecin

 

 

rp.pl 2011-02-04

Us?ugi prawnicze: outsourcing i standaryzacja
04-02-2011, ostatnia aktualizacja 04-02-2011 23:08

 

Rados?aw Skowron

 

Czy za pi??, dziesi?? lat polskie kancelarie prawne b?d? zleca? swoj? prac? prawnikom na Ukrainie lub w Mo?dawii ? zastanawia si? adwokat, partner w KKPW Adwokaci Spó?ka Partnerska autor: Pawe? Ga?ka?ród?o: Rzeczpospolita I lu potrzeba prawników, by zmieni? ?arówk?? Odpowied?: 53 ? o?miu do argumentacji za zmian?, czterech do argumentacji przeciwko zmianie, trzech do zweryfikowania orzecznictwa, jednego poprosi?by sekretariat o wymian? ?arówki i 37 do wystawienia rachunku za t? operacj?. Tam, gdzie taniej ?art ten, cytowany przez presti?owy tygodnik ?The Economist?, to g?os w coraz gor?tszej dyskusji dotycz?cej outsourcingu us?ug prawniczych. Ameryka?skie i brytyjskie firmy od kilku ju? lat zlecaj? wykonywanie analizy swoich prawnych problemów wyspecjalizowanym firmom prawniczym w Indiach. Powód oczywisty: jest du?o taniej, a jako?? us?ug nie ni?sza ni? proponowana przez rodzimych prawników. Takie firmy, jak Yahoo!, Sony, American Express czy General Electric, potrafi? oceni?, ?e bardzo du?a cz??? pracy prawnika mo?e by? ustandaryzowana. W obrocie powtarzaj? si? te same umowy czy pojawiaj? te same problemy, a za weryfikacj? orzecznictwa czy przygotowanie kolejnego raportu na podobny temat nie trzeba p?aci? 500 USD za godzin? pracy konsultanta ? wykszta?cony prawnik w Bombaju lub Bangalore zrobi to samo równie dobrze za jedn? pi?t? ceny. Standaryzacja us?ug prawniczych to ju? nie melodia przysz?o?ci, ale realne plany przedsi?biorstw znanych do tej pory w innych ni? prawo bran?ach. Tesco law W pa?dzierniku tego roku w Wielkiej Brytanii wejdzie w ?ycie tzw. prawo Tesco (Tesco law). Spowoduje ono, ?e tamtejszy rynek us?ug prawniczych b?dzie najbardziej na ?wiecie deregulowanym i liberalnym rynkiem tego typu. Nowe prawo przewiduje, ?e kancelarie prawnicze b?d? mog?y zupe?nie legalnie pozyskiwa? kapita? na swój rozwój (czy to od inwestorów instytucjonalnych, czy poprzez emisj? papierów warto?ciowych, czy po prostu poprzez gie?d?) a wspólnikami kancelarii prawniczych b?d? mogli by? nieprawnicy. Jak napisano w uzasadnieniu nowego prawa, us?ugi prawnicze, takie jak umowa nabycia nieruchomo?ci czy umowa ustanowienia spó?ki, powinny by? tak dost?pne i proste dla brytyjskich konsumentów, jak kupno puszki fasoli, st?d mi?dzy innymi potoczna nazwa prawo Tesco. Ale nie tylko st?d, poniewa? w?a?nie to Tesco ma zamiar by? powa?nym graczem na rynku us?ug prawniczych i zainwestowa? w ten sektor, zak?adaj?c nowe oraz przejmuj?c ju? dzia?aj?ce firmy prawnicze. Za kilka wi?c lat na Wyspach Brytyjskich w supermarketach sieci Tesco b?dzie mo?na szybko uzyska? profesjonaln? porad? prawn?. Ju? teraz szacuje si?, ?e jedna czwarta firm prawniczych nie przetrwa tych rewolucyjnych zmian, a du?? cz??? rynku przejm? w?a?nie kancelarie prawnicze finansowane przez inwestorów z innych bran?. Najwi?ksze plany ekspansji na rynku us?ug prawniczych maj? brytyjskie banki, które chc? do swojego portfolio, obok doradztwa finansowego, do?o?y? w?a?nie konsulting prawny. Prawnik zleca Równolegle z oko?o 180 miliardów dolarów wydawanych w Stanach Zjednoczonych rocznie na doradztwo prawne ju? 1 procent przypada na us?ugi outsourcingowe ?wiadczone na takiej samej zasadzie jak inne us?ugi potrzebne przedsi?biorcom, typu sprz?tanie, ochrona czy utrzymanie sprz?tu. Szacuje si? jednak, ?e tempo wzrostu tego segmentu rynku wynosi ponad 30 proc. w skali roku. Kiedy we?mie si? pod uwag?, ?e przez ostatnie dziesi?? lat stawki godzinowe w du?ych ameryka?skich kancelariach wzros?y o ?rednio 65 proc., to dynamiczny rozwój indyjskich prawniczych firm doradczych pracuj?cych dla mi?dzynarodowych koncernów nie mo?e dziwi?. Te spo?ród ameryka?skich firm, które zdecydowa?y si? na outsourcing us?ug prawniczych czy to do Indii czy do podobnych firm w Stanach Zjednoczonych (bo takie si?? rzeczy zacz??y powstawa?), id? o krok dalej i oczekuj?, ?e pracuj?ce dla nich do tej pory kancelarie ameryka?skie zaczn? wspó?pracowa? z firm? outsourcingow?. W reakcji na taki obrót rzeczy niektóre du?e kancelarie zacz??y same zleca? swoj? prac? konsultantom w ramach outsourcingu. Dobrodziejstwo Takiemu procesowi przyklasn?? ameryka?ski odpowiednik polskich organów w postaci Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych, czyli American Bar Association (ABA). Komitet Etyki tej organizacji wyda? w sierpniu 2010 r., zalecenie, w którym pozytywnie oceni? delegowanie pracy przez prawników wykonuj?cych zawód w tradycyjnych formach do firm outsourcingowych oferuj?cych us?ugi prawnicze ? tak?e us?ugi typu offshore, czyli oferowane przez podmioty zagraniczne. W dokumencie tym podkre?lono, ?e prawnik zlecaj?cy tego typu prac? musi zawsze pozostawa? odpowiedzialny wobec swojego zleceniodawcy za dostarczone przez firm? outsourcingow? rezultaty ? a zaznaczy? trzeba, ?e za jak najbardziej dopuszczalne uznaje si? zlecanie us?ug prawniczych równie? takim podmiotom, które w swych szeregach nie zatrudniaj? prawników posiadaj?cych licencj? na praktykowanie prawa w Stanach Zjednoczonych. W zaleceniu rekomenduje si?, by przed zleceniem us?ugi prawniczej za granic? do?o?y? staranno?ci w zweryfikowaniu zleceniobiorcy poprzez przyk?adowo wizytacj? siedziby takiej firmy outsourcingowej, zbadanie stosowanych przez ni? zabezpiecze? informatycznych czy sprawdzenie wykszta?cenia zatrudnionych przez ni? prawników. Co wi?cej, ABA wcale nie wymaga, by praca delegowana by?a do tych pa?stw, które maj? zbli?ony do Stanów Zjednoczonych porz?dek prawny. Zaleca si? jedynie, by zweryfikowa?, jakie zasady etyki prawniczej obowi?zuj? w danym pa?stwie i czy w razie potrzeby mo?na odwo?a? si? do lokalnego s?downictwa dyscyplinarnego. Powy?sza opinia ABA b?dzie mia?a fundamentalny wp?yw na dalszy rozwój praktyk outsourcingowych na rynku us?ug prawniczych nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Zalecenie okre?la mo?liwo?? delegowania us?ug prawniczych typu offshore jako ?korzystny trend na globalnym rynku?. Je?li wi?c do tej pory ameryka?ski prawnik nie mia? ?adnego problemu, by zleci? swoj? stricte prawnicz? prac? swoim pracownikom, takim jak aplikanci, asystenci (tzw. paralegals), sekretarze, sprawozdawcy s?dowi czy pracownicy biurowi, to teraz nie ma ju? ?adnych przeszkód, by tego typu prac? zacz?? zleca? równie? za granic?. W swoim podsumowaniu wskazane zalecenie ABA zaznacza, ?e korzystanie przez ameryka?skie kancelarie prawne z krajowych i zagranicznych firm outsourcingowych stanowi ?etyczne i ekonomiczne dobrodziejstwo zarówno dla klientów tych?e kancelarii, jak i dla nich samych?. Zawód, który si? zmienia Rynek us?ug prawniczych standaryzuje si? tak?e pod wp?ywem nowych technologii. Niektóre firmy, jak cho?by NovusLaw, oferuj? wysoko zaawansowane programy do zarz?dzania umowami i ich zmianami oraz do weryfikowania tre?ci dokumentów. Gdy przedsi?biorca stoi przed decyzj?, czy odda? spraw? do s?du, to zamiast zleca? przejrzenie 2 tysi?cy e-maili wymienionych ze swoim kontrahentem kancelarii prawnej w celu okre?lenia, które z nich mog? si? w procesie s?dowym przyda?, mo?e po prostu t? us?ug? powierzy? w?a?nie takiej wyspecjalizowanej firmie ? lub jeszcze lepiej zrobi? to mo?e kancelaria, która ma prowadzi? spraw? w s?dzie. Takie technologiczne rozwi?zania wspieraj?ce tradycyjne us?ugi prawnicze staj? si? coraz popularniejsze, gdy? ich olbrzymim atutem jest cena. Szczególnie dzi?, gdy w szybkim tempie ro?nie liczba aktów prawnych i ró?nych dokumentów (papierowych i elektronicznych) generowanych przez uczestników obrotu gospodarczego. Powy?sze spostrze?enia nie oznaczaj? bynajmniej, ?e zawód prawnika odchodzi do lamusa, ale jedynie, ?e si? zmienia. Gdy wa?? si? losy przedsi?biorstwa, ka?dy zarz?d zwróci si? do do?wiadczonego prawnika o wsparcie, a gdy komu? grozi wi?zienie, to nie b?dzie oszcz?dza? na sprawdzonym obro?cy. Dla wielu prawników outsourcing czy nowe rozwi?zania technologiczne oznaczaj? po prostu mo?liwo?? delegowania potrzebnej, ale nudnej oraz ?mudnej pracy gdzie indziej i skupienia si? na esencji zawodu. A nawet najlepsza maszyna i najzdolniejszy m?ody prawnik z Ukrainy nie zast?pi? do?wiadczonego radcy prawnego czy adwokata z Warszawy lub Krakowa.Rzeczpospolita

 

eprasa.com
Rzeczpospolita 2011-01-14

Komercyjne szkolenia mog? zast?pi? aplikacje

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Dwana?cie miesi?cy praktycznego kursu by?oby najkrótsz? drog? do egzaminu daj?cego magistrom prawa uprawnienia adwokackie

IRENEUSZ WALENCIK

Takie rozwi?zanie proponuje Stowarzyszenie Doradców Prawnych. Przedstawi?o je sejmowej podkomisji pracuj?cej nad projektem ustawy o dwustopniowych pa?stwowych egzaminach prawniczych. Ustawa ma m.in. uregulowa? profesj? doradcy prawnego. Osoby z takim statusem mia?yby prawo do wyst?powania w s?dach rejonowych. To odpowied? SDP na propozycje samorz?dów adwokackiego i radcowskiego, które nie chc? dopu?ci? doradców do s?dów. -Proponujemy uregulowanie pozakorporacyjnej drogi rozwoju zawodowego prawników oraz usprawnienie i urynkowienie szkole? prawniczych - mówi Wojciech Gajos z SDP.

Trzystopniowy doradca

SDP chcia?oby, aby do projektu ustawy o egzaminach prawniczych przeszczepi? rozwi?zania proponowane przez PiS w projekcie ustawy o licencjach prawniczych. Chodzi o uzale?nienie uprawnie? doradców od do?wiadczenia zawodowego. Doradcy mogliby wi?c ?wiadczy? us?ugi prawnicze w zakresie podstawowym, poszerzonym albo pe?nym. W podstawowym magister prawa by?by uprawniony do udzielania porad, sporz?dzania opinii, pism prawnych oraz po?wiadczania w?asnor?czno?ci podpisu czy zgodno?ci odpisu dokumentu z orygina?em. Móg?by wyst?powa? w sprawach przed urz?dami, ale nie s?dami. Aby uzyska? szersze uprawnienia - takie jak aplikant po pó? roku szkolenia - doradca musia?by zda? egzamin prawniczy I stopnia. Po sze?ciu miesi?cach od wpisu na list? doradców móg?by zast?powa? adwokata lub radc? przed s?dem rejonowym, a po pó?tora roku - tak jak aplikant - przed innymi s?dami, z wyj?tkiem S?du Najwy?szego, Naczelnego S?du Administracyjnego i Trybuna?u Konstytucyjnego. Odpowiednikiem zaliczenia egzaminu by?by rok praktyki prawniczej. W pe?nym zakresie doradca móg?by dzia?a? po trzech latach wykonywania us?ug oraz zdaniu praktycznego egzaminu II stopnia ze specjalizacji adwokackoradcowskiej. Trzyletni? praktyk? móg?by zast?pi? rok szkolenia w komercyjnej placówce przygotowuj?cej do samodzielnego wyst?powania przed s?dami - poprzez udzia? w symulowanych lub prawdziwych rozprawach.

Kurs na prawnika

SDP proponuje zatem wprowadzenie 12miesi?cznych kursów w o?rodkach szkoleniowych akredytowanych przez ministra sprawiedliwo?ci. By?aby to alternatywa dla aplikacji. - SDP z?o?y?o swoje poprawki z wnioskiem o zg?oszenie ich do projektu przez pos?ów - informuje Wojciech Gajos. Jerzy Kozdro?, przewodnicz?cy podkomisji, ocenia, ?e propozycje SDP wychodz? naprzeciw samorz?dom. - Zauwa?y?em zainteresowanie, nawet ni? porozumienia. ?eby rozwi?za? problem, potrzebny by?by kompromis - mówi. - Te propozycje s? materia?em do dalszych analiz - deklaruje Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Jeszcze bardziej wstrzemi??liwie wypowiada si? Naczelna Rada Adwokacka. Jej rzecznik prasowy Pawe? Rochowicz o?wiadczy?, ?e oficjalnie tych propozycji NRA nie otrzyma?a i nie zna.

OPINIA SEJMOWEGO EKSPERTA

Spór o zgodno?? z konstytucj?

Trybuna? Konstytucyjny w swoich wyrokach zaznacza?, ?e magistrowie prawa bez aplikacji mog? wykonywa? us?ugi prawnicze "o mniej z?o?onym charakterze". Zdaniem korporacji prawniczych nie nale?y do takich obs?uga procesów s?dowych. Piotr Chybalski, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, w swojej opinii uwa?a jednak, i? nie sposób stwierdzi?, ?e to poj?cie nie obejmuje reprezentacji w post?powaniu s?dowym. Nie wynika z niego bowiem, i? taka mo?liwo?? jest zastrze?ona dla osób wykonuj?cych prawniczy zawód zaufania publicznego. Jedynym kryterium rozdzielenia uprawnie? mi?dzy obie grupy prawników jest stopie? komplikacji czynno?ci z zakresu pomocy prawnej. Zdaniem eksperta ograniczenie kompetencji doradców do s?dów rejonowych wychodzi naprzeciw wskazówkom TK.

Rzeczpospolita 2011-01-14

Minister poda? daty egzaminów

ZAWODY PRAWNICZE

Tegoroczny nabór na aplikacje adwokack?, radcowsk?, notarialn? i komornicz? zostanie przeprowadzony w sobot? 24 wrze?nia.

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci w?a?nie og?osi?o dat? tych egzaminów w 2011 r. Minister proponuje, aby egzaminy: adwokacki i radcowski odby?y si? w tym roku w dniach 14-17 czerwca. Zgodnie z przepisami Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych termin egzaminów zawodowych minister ustala w porozumieniu z Naczeln? Rad? Adwokack? oraz Krajow? Rad? Radców Prawnych. Przedstawi? wi?c samorz?dom proponowan? dat? ich przeprowadzenia. Po uzyskaniu stanowiska NRA i KRRP termin ostateczny zostanie og?oszony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Minister og?osi? tak?e dat? egzaminu komorniczego w 2011 r., organizowanego zarówno dla aplikantów, jak i dla osób, które maj? prawo przyst?pi? do niego bez aplikacji. 22 marca zostanie przeprowadzona cz??? pisemna, a 29 marca rozpocznie si? cz??? ustna. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego nale?y z?o?y? do ko?ca stycznia w siedzibie jednej z trzech komisji egzaminacyjnych mieszcz?cych si? w biurach izb komorniczych w Krakowie, Poznani oraz w Warszawie. Op?ata za egzamin wynosi 693 z?. -i.w.

Dziennik Gazeta Prawna 2010-12-15

DORADZTWO PODATKOWE Adwokaci, radcowie, biegli

Kiedy bierze si? pod uwag? do?wiadczenie

Radcowie prawni, adwokaci i biegli rewidenci wykonuj?cy zawód od dwóch lat nie musz? odbywa? praktyki. Zwolnieni z niej zostali te? zatrudnieni ksi?gowi. Czytelniczka jest radc? prawnym i chce dodatkowo zda? egzamin na doradc? podatkowego. - Czy musz? odbywa? praktyk? w firmie doradczej, która na co dzie? jest dla mnie konkurencj? - pyta pani Janina z Poznania. Przewidziano tak? sytuacj?. W rozporz?dzeniu w sprawie praktyk zawodowych okre?lono, ?e na równi z praktyk? jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej dwóch lat zawodu adwokata, radcy prawnego lub bieg?ego rewidenta. Chodzi o czynne wykonywanie tych zawodów, tak wi?c adwokat lub radca prawny, który zawiesi? wykonywanie zawodu, nie b?dzie zwolniony z odbywania praktyk zawodowych zwi?zanych ze zdobywaniem uprawnie? doradcy podatkowego.

Preferencyjnie potraktowane zostan? równie? osoby zatrudnione przez co najmniej dwa lata na stanowisku, na którym wykonywanie czynno?ci z zakresu us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych wi??e si? z konieczno?ci? posiadania certyfikatu ksi?gowego, lub na stanowisku uprawniaj?cym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spó?dzielczego, a tak?e na stanowisku g?ównego ksi?gowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowo?ci s? obowi?zane do prowadzenia ksi?g rachunkowych. Równie? one nie b?d? musia?y i?? na praktyki do organów podatkowych i doradcy podatkowego lub spó?ki doradztwa podatkowego.

Przypomnijmy, ?e adwokaci, radcowie prawni i biegli rewidenci zdaj? egzamin na doradc? podatkowego w ograniczonym zakresie. Co wi?cej, zgodnie z art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z pó?n. zm.), podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynno?ci, o których mowa w art. 2 ust. 1, s? poza doradcami podatkowymi adwokaci i radcowie prawni oraz - ograniczonym zakresie - biegli rewidenci. Ci ostatni nie posiadaj? uprawnie? procesowych, a zatem nie mog? reprezentowa? podatników, p?atników i inkasentów w post?powaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie s?dowej kontroli decyzji, postanowie? i innych aktów administracyjnych w sprawach m.in. podatkowych. Przedstawiciele powy?szych zawodów, je?li chc? pos?ugiwa? si? tytu?em doradcy podatkowego i by? osobami wpisanymi na list? doradców podatkowych, musz? jednak zda? egzamin na doradc? podatkowego, natomiast je?li wykonuj? zawód krócej ni? dwa lata, to maj? obowi?zek odby? praktyk?.

lukasz.zalewski@infor.pl

 

Szanowni Pa?stwo,

W dniu 6 listopada 2010 r. zako?czy? si? IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Odby?y si? wybory Krajowej Rady Radców Prawnych, Wy?szego S?du Dyscyplinarnego, Wy?szej Komisji Rewizyjnej. Wybrano tak?e G?ównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zast?pców.

W ostatnim dniu Zjazd przyj?? uchwa?? w sprawie wytycznych dzia?a? samorz?du w latach 2010 – 2013 r. , w której z „ uznaniem przyjmuje i wspiera inicjatyw? KRRP w postaci przed?o?enia zmian w kodeksie post?powania karnego i kodeksie karno-skarbowym i innych ustawach dopuszczaj?cych radców prawnych do wyst?powania w charakterze obro?cy w post?powaniu karnym i post?powaniu o przest?pstwa skarbowe”.

Zjazd uzna?, i? KRRP winna wyst?powa? do w?a?ciwych w?adz z inicjatywami rozszerzania programów nauczania szkó? i uczelni o przedmioty kszta?tuj?ce wiedz? o funkcjonowaniu  prawa. W przyj?tej uchwale uznano za uzasadnione obj?cie zawodu radcy prawnego prawem ?wiadczenia us?ug mediacyjnych.

W przyj?tych „Wytycznych” mowa jest tak?e m. in. o aplikacji, jako najlepszej drodze doj?cia do zawodu radcy prawnego, tajemnicy zawodowej, wspó?udziale KRRP w procesie stosowania i kszta?towania prawa. „Wytyczne” wskazuj? tak?e na kontynuacj? aktywno?ci samorz?du radców prawnych na forum mi?dzynarodowym.

Zjazd przyj?? tak?e m. in. uchwa?? w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorz?du radców prawnych a tak?e przyj?cia Kodeksu Etyki Prawników Europejskich.


Krzysztof Mering
Dyr Biura prasowego KRRP

Relacje prasowe po IX Krajowym Zje?dzie Radców PrawnychRzeczpospolita
2010-11-08

Radcowie prawni b?d? broni? oskar?onych

IRENEUSZ WALENCIK

Og?osi? to podczas zako?czonego w sobot? w Warszawie zjazdu radców prawnych wobec 270 delegatów oraz licznych go?ci z krajowego i zagranicznego ?rodowiska prawniczego. Radcowie prawni b?d? mogli wyst?powa? tak jak adwokaci jako obro?cy w procesach karnych. - W najbli?szych tygodniach w porozumieniu z samorz?dami powo?am zespó? ministerialny, który podejmie prac? nad t? problematyk? - zapowiedzia? Krzysztof Kwiatkowski. T?umaczy?, ?e i radcowska aplikacja, i egzamin uwzgl?dniaj? dzi? prawo karne. A radcom, którzy zdecydowaliby si? zosta? obro?cami z urz?du, samorz?d powinien zorganizowa? szkolenia uzupe?niaj?ce. Zdaniem ministra rozszerzenie kompetencji radców dobrze s?u?y?oby konstytucyjnemu prawu do obrony w s?dzie. Znik?aby ostatnia ró?nica w uprawnieniach zawodowych radców i adwokatów. By?by to niew?tpliwy sukces w?adz samorz?du radcowskiego z prezesem Maciejem Bobrowiczem. To one rozpocz??y starania o zmian? przepisów prowadz?c? do zrównania kompetencji, a teraz zjazd da? im mocny mandat do skutecznego zako?czenia dzia?a? lobbingowych.

Na drodze do obrony

Sprawa wzbudza jednak w?tpliwo?ci w ?rodowisku. Da? im wyraz np. Lech Kuleszy?ski, delegat z Warszawy reprezentuj?cy radców, którzy sceptycznie odnosz? si? do wyst?powania w procesach karnych. Prezes Bobrowicz replikowa? mu, ?e jest rozwi?zanie kompromisowe, np. w okresie przej?ciowym radcowie chc?cy podejmowa? si? obrony wpisywaliby si? na list? ch?tnych. Drog?, jak? przeby?a korporacja, która w 2012 r. obchodzi? b?dzie 30lecie, dobrze okre?li?y s?owa weterana radcowskiej samorz?dno?ci Andrzeja Hanusza z Tarnowa. Wspomina?, jak w latach 80. rozmawia? o przysz?o?ci zawodu z asystentem pierwszego sekretarza KC PZPR. - Dzisiejszy status korporacji to powód do dumy - mówi? o samorz?dzie licz?cym 27 tys. radców i 13 tys. aplikantów.

Wa?ni go?cie, wa?ne s?owa

W?tek rozszerzenia uprawnie? radców podj?? w swoim zjazdowym wyst?pieniu Stanis?aw D?browski, od niedawna pierwszy prezes S?du Najwy?szego. Pyta?, czy nie i?? dalej, do zjednoczenia prawniczych zawodów. - Jeden samorz?d móg?by by? bardziej efektywny, cho? w tak du?ym kraju jest te? miejsce dla dwóch - rozwa?a?. - Kwestia po??czenia powinna by? jednak pozostawiona do rozstrzygni?cia zainteresowanym. Uczestnicy zjazdu nie dyskutowali na ten temat. Prezes D?browski podzieli? si? te? z delegatami swoimi obawami o poziom szkolenia ogromnej liczby aplikantów. Postawi? tak?e pytanie, czy liczba radców mo?e rosn?? w niesko?czono??. - W konsekwencji ich us?ugi stan? si? ta?sze, ale czy nie doprowadzi to do pauperyzacji zawodu? - zastanawia? si?. - Je?li radca b?dzie si? musia? chwyta? innych zaj??, to mo?e doj?? do pogorszenia jako?ci pomocy prawnej, do degradacji etosu naszego zawodu i spadku zaufania spo?ecznego.

Potrzeba specjalizacji

D?browski zwróci? uwag? na bardzo zró?nicowany z punktu widzenia SN poziom profesjonalny radców. - Niektórzy budz? za?enowanie i od 20 lat nic si? nie zmienia - stwierdzi? i opowiedzia? si? za wprowadzeniem specjalizacji, np. w post?powaniach kasacyjnych. Pogl?d o potrzebie specjalizacji w?ród radców podzieli? Marcin Dziurda, szef Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa?stwa. Irena Lipowicz, nowy rzecznik praw obywatelskich, podkre?la?a, ?e konstytucyjna regulacja samorz?dno?ci zawodów zaufania publicznego sprawdzi?a si?. Doda?a jednak, ?e z jej do?wiadcze? jako rzecznika wynika, i? wielka grupa ludzi pozbawiona jest wsparcia prawnego. To ci, którym nie przys?uguje ono za darmo, a dla których us?ugi prawnika s? zbyt drogie, np. drobni przedsi?biorcy. Samorz?d powinien si? zastanowi?, jak do nich dotrze? z pomoc? prawn?. Pojednawcze przemówienie wyg?osi? Andrzej Micha?owski, p. o. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Wzywa? do ignorowania "niemerytorycznych" wypowiedzi niektórych przedstawicieli obu korporacji. - Niech nie ma znaczenia, który samorz?d jest najwi?kszy, a który najstarszy, tylko niech oba b?d? najlepsze - mówi?, podkre?laj?c dobr? w ostatnim czasie wspó?prac? z radcami.

Magister - tak, doradca - nie

Zjazd przyj?? kilka uchwa?, w tym programow? na now? kadencj? w?adz Krajowej Rady Radców Prawnych. Przeg?osowa? tak?e stanowisko przygotowane przez Dariusza Sa?ajewskiego o ?wiadczeniu us?ug przez magistrów prawa. To sprawa bardzo dzi? niepokoj?ca ?rodowisko. Uchwa?a g?osi, ?e mo?na dopu?ci? ich do wykonywania - na zasadach ustawy o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej - tzw. prostych czynno?ci prawniczych. Nie powinno si? jednak - jak przewiduje oprotestowany przez samorz?d projekt ustawy o pa?stwowych egzaminach prawniczych, nad którym pracuje Sejm - tworzy? nowego zawodu doradcy prawnego wyposa?onego w takie same uprawnienia jak radca. Zjazd przyj?? te?, ?e w sprawach prowadzonych na obszarze innych pa?stw Unii Europejskiej radcowie b?d? mogli stosowa? postanowienia kodeksu etyki prawniczej Rady Adwokatur i Stowarzysze? Prawniczych Europy (CCBE). Wa?nym momentem zjazdu by?o odznaczenie poprzedniego prezesa KRRP Zenona Klatki przez przedstawiciela prezydenta RP Krzysztofa ?aszkiewicza Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

OPINIA

Maciej Bobrowicz prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Uprawnienie radców prawnych do zajmowania si? obron? karn? by?o jedn? z wa?niejszych kwestii, jakimi zajmowa? si? zjazd. Wiadomo przy tym, ?e nie wszyscy radcowie s? zainteresowani specjalizacj? w dziedzinie prawa karnego. B?dziemy zatem szuka? odpowiednich rozwi?za?, które to uwzgl?dni?. Jednym z nich mo?e by? uznanie, ?e to mo?liwo?? dla zainteresowanych, a nie obowi?zek dla tych, którzy nie chc? mie? do czynienia z prawem karnym, bo na przyk?ad pracuj? na podstawie umowy o prac? w przedsi?biorstwach czy urz?dach. My?l?, ?e ekspercki zespó? adwokacko-radcowski, który obieca? powo?a? minister Kwiatkowski, stanie si? dobrym miejscem do wypracowania takich rozwi?za?.

NOWE ROZWI?ZANIA I UPRAWNIENIA

Uchwa?a zjazdu

Zadania w?adz samorz?du na now? kadencj?
-ochrona interesów zawodowych radców
-dopuszczenie radców do obrony w post?powaniach karnych
-tworzenie list radców zainteresowanych prowadzeniem spraw z urz?du, przydzielanie ich wed?ug specjalizacji
-zwi?kszanie zaanga?owania w pomoc prawn? dla ubogich (pro bono) -dopuszczenie radców do ?wiadczenia us?ug mediacyjnych -uniemo?liwienie zwolnienia radcy z tajemnicy zawodowej -informatyzacja samorz?du
-powo?anie nowej samorz?dowej instytucji szkoleniowo-badawczej -usprawnienie i przyspieszenie post?powa? dyscyplinarnych
-sta?e unowocze?nianie sposobów prowadzenia aplikacji
-zach?canie radców do dzia?alno?ci samorz?dowej

Dziennik Gazeta Prawna 2010-11-08

ZAWODY PRAWNICZE IX zjazd radców prawnych zako?czy? obrady

Radcowie chc? broni? oskar?onych w procesach karnych

W Ministerstwie Sprawiedliwo?ci powstanie zespó? ekspertów, który zajmie si? przygotowaniem rozwi?za? prawnych dotycz?cych zrównania kompetencji radców prawnych i adwokatów w sprawach karnych.
Inicjatywa Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP) w sprawie przyznania radcom uprawnienia do wyst?powania w charakterze obro?cy w post?powaniu karnym zas?uguje na wsparcie. Tak? uchwa?? przyj?? IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych w sprawie wytycznych dzia?a? samorz?du zawodowego w latach 2010 - 2013 r.
Wsparcie dla tych wysi?ków obieca? tak?e Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwo?ci. Zapowiedzia? on powo?anie ministerialnego zespo?u, który zajmie si? kwesti? zrównania kompetencji radców prawnych i adwokatów w sprawach karnych. Zapewni? tak?e, i? tworzone przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci projekty ustaw dotycz?ce spraw samorz?du b?d? przygotowywane w warunkach szerokiego dialogu ze ?rodowiskiem radcowskim.
W czasie zjazdu delegaci wybrali tak?e w?adze samorz?dowe. Prezesem KRRP ponownie zosta? Maciej Bobrowicz, który b?dzie pe?ni? t? funkcj? przez kolejne trzy lata. W swoim wyst?pieniu zapowiedzia?, ?e priorytetem dla nowych w?adz samorz?du radcowskiego powinien by? u?atwiony dost?p obywateli do wymiaru sprawiedliwo?ci oraz walka z wykluczeniem prawnym Polaków.
- Zasadnicz? spraw? powinna by? tak?e walka o to, by przygotowywane w Sejmie regulacje dotycz?ce funkcjonowania zawodów prawniczych uwzgl?dnia?y normy konstytucyjne - podkre?li? Maciej Bobrowicz.
Ustosunkowa? si? tak?e do pomys?u udzielania pomocy prawnej przez osoby, które nie s? cz?onkami ?adnej z korporacji.
- Absolwenci prawa musz? mie? pewne uprawnienia do ?wiadczenia us?ug, jednak musz? one ko?czy? si? przed bram? s?du - podkre?li? Maciej Bobrowicz.
Na Krajowym Zje?dzie delegaci dokonali tak?e wyboru cz?onków Krajowej Rady Radców Prawnych, Wy?szej Komisji Rewizyjnej, Wy?szego S?du Dyscyplinarnego oraz g?ównego rzecznika dyscyplinarnego i jego zast?pców. Zaakceptowano ponadto sprawozdania z dzia?alno?ci tych w?adz.
W zje?dzie uczestniczyli ponadto byli prezesi KRRP. Zenon Klatka zosta? odznaczony w imieniu prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wirtualna Polska 2010-11-05MS: minister sprawiedliwo?ci na zje?dzie radców prawnych (komunikat)
12:56 05.11.2010pi?tek
05.11. Warszawa - Ministerstwo Sprawiedliwo?ci informuje:Minister Sprawiedliwo?ci Krzysztof Kwiatkowski wzi?? dzisiaj udzia? w IX Krajowym Zje?dzie Radców Prawnych.- W pierwszej kolejno?ci chcia?bym z?o?y? gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Panu Prezesowi Maciejowi Bobrowiczowi - powiedzia? Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Jest do dowód najwy?szego zaufania dla Pana dotychczasowej pracy - doda?.W trakcie Zjazdu Minister podzi?kowa? Prezesowi oraz ca?emu ?rodowisku radców prawnych za dotychczasow? wspó?prac?. Przypomnia? tak?e wspólne inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwo?ci i samorz?du radcowskiego, m.in.: podpisanie Porozumienia o bezp?atnej pomocy prawnej dla najbli?szych ofiar katastrofy smole?skiej (Porozumienie podpisa?y tak?e samorz?dy adwokatów i notariuszy), nieodp?atn? pomoc prawn? dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznych powodzi, a tak?e program "?wiadomy swoich praw obywatel", który ma na celu wprowadzenie praktycznej nauki prawa do szkó? ?rednich.- Tematem niezwykle dzi? wa?nym, co do którego toczy si? gor?ca dyskusja, tak?e z udzia?em radców prawnych, jest sprawa aplikacji radcowskiej - stwierdzi? Minister.Przypomnia?, ?e aplikacja ta cieszy si? bardzo du?ym powodzeniem - od lat do egzaminów wst?pnych na ni? przyst?puje najwi?ksza, w porównaniu do innych aplikacji, liczba osób (w 2010 r. ponad 5 tysi?cy).- Jest to niew?tpliwie wyraz wysokiej oceny pozycji zawodu radcy prawnego na tle innych prawniczych zawodów zaufania publicznego - powiedzia? Krzysztof Kwiatkowski. - Jest to równie? niew?tpliwie dowód zaufania m?odych prawników, którzy wierz?, ?e aplikacja radcowska przygotuje ich do nale?ytego wykonywania zawodu radcy prawnego - doda?.Aktualnie aplikacj? radcowsk? odbywa ponad 10 tysi?cy osób, a kolejnych 1300 osób zostanie zapewne wpisanych na listy aplikantów w najbli?szym czasie.- W?a?ciwe ich wyszkolenie jest du?ym wyzwaniem dla samorz?du. Wierz?, ?e samorz?d temu sprosta - wszak w 2009 r. Krajowa Rada Radców Prawnych przyj??a uchwa?? deklaruj?c? gotowo?? przeszkolenia wszystkich osób zainteresowanych - przypomnia? Minister.Krzysztof Kwiatkowski podtrzyma? tak?e swoj?, z?o?on? w sierpniu 2010 r., deklaracj?, i? przysz?oroczny egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przy u?yciu komputerów.Minister przypomnia? te?, ?e w obecnym stanie prawnym, ró?nica pomi?dzy uprawnieniami adwokata i radcy prawnego sprowadza si? do niemo?no?ci ustanowienia radcy prawnego - obro?c? oskar?onego.- T? barier? co do zasady uwa?am za nieuzasadnion? - powiedzia? Minister. - W najbli?szych tygodniach, w porozumieniu z samorz?dami zostanie przeze mnie powo?any zespó? ministerialny, który podejmie prace nad t? problematyk? - zapowiedzia? Krzysztof Kwiatkowski.Minister Sprawiedliwo?ci zauwa?y?, ?e w kontek?cie tej problematyki rodzi si? pytania, czy wszyscy radcowie prawni s? gotowi i zainteresowani ustawaniem ich obro?cami oskar?onych. Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie to jest niezwykle donios?e, zwa?ywszy zw?aszcza na b?d?cy konsekwencj? poszerzenia uprawnie?, obowi?zek obejmowania przez radców prawnych roli obro?ców z urz?du i odpowiadaj?c? mu powinno??, aby pomoc ta stanowi?a rzeczywist? i kompetentn? realizacj? konstytucyjnego prawa do obrony.- Wydaje si?, ?e w tej sprawie - ustalenia zasad i obszarów niezb?dnego szkolenia uzupe?niaj?cego radców prawnych zainteresowanych pe?nieniem obrony oskar?onych - inicjatywa winna nale?e? do w?adz krajowych samorz?du - powiedzia? Krzysztof Kwiatkowski. - Zagadnienie poszerzenia uprawnie? radców prawnych oceniam jako niezwykle donios?e nie tylko dla radców prawnych, ale przede wszystkim dla ca?ego spo?ecze?stwa - doda?.Jego zdaniem trzeba te? podkre?li?, ze w?ród prawniczych zawodów zaufania publicznego, radcowie prawni stanowi? grup? najliczniejsz?. Poszerzenie kompetencji radców prawnych winno te? - wed?ug Ministra - poprawi? dost?pno?? do konstytucyjnego prawa do obrony.


gazetaprawna.pl
2010-11-05

 

Maciej Bobrowicz ponownie prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych
Tematy: zawody prawnicze DrukujPonowny wybór Macieja Bobrowicza na Prezesa KRRP oznacza, ?e b?dzie on pe?ni? t? funkcj? przez kolejne trzy lata. W swoim wyst?pieniu zapowiedzia?, ?e priorytetem dla nowych w?adz samorz?du radcowskiego powinien by? u?atwiony dost?p obywateli do wymiaru sprawiedliwo?ci oraz walka z wykluczeniem prawnym Polaków.-Zasadnicz? spraw? powinna by? tak?e walka o to, by przygotowywane w Sejmie regulacje dotycz?ce funkcjonowania zawodów prawniczych uwzgl?dnia?y normy konstytucyjne ? wskaza? Maciej Bobrowicz. Ustosunkowa? si? tak?e do pomys?u umo?liwienia ?wiadczenia pomocy prawnej przez osoby, które nie s? cz?onkami ?adnej z korporacji. -Absolwenci prawa musz? mie? pewne uprawnienia do ?wiadczenia us?ug, jednak musz? one ko?czy? si? przed bram? s?du-doda? Bobrowicz. W trakcie pierwszego dnia Zjazdu zosta?y ponadto rozpatrzone sprawozdania Krajowej Rady Radców Prawnych, Wy?szej Komisji Rewizyjnej Wy?szego S?du Dyscyplinarnego oraz G?ównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Wszystkie przedstawione dokumenty zosta?y zaakceptowane przez zgromadzonych delegatów. IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych rozpocz?? si? w czwartek i b?dzie trwa? a? do soboty. Jest to najwy?sze forum radców prawnych, które zbiera si? co trzy lata. W zje?dzie bierze udzia? 274 delegatów. W jego obradach wezm? udzia? zaproszeni politycy ( przedstawiciel Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwo?ci), prezesi najwy?szych konstytucyjnych organów w?adzy s?downiczej w Polsce, przedstawiciele nauki i organizacji spo?ecznych a tak?e liczna delegacja go?ci zagranicznych.?ród?o: gazetaprawna.pl Artyku? z dnia: 2010-11-05, ostatnia aktualizacja: 2010-11-05 14:55Autor: Agnieszka Bobowska

Dziennik Gazeta Prawna 2010-11-08

Minister dzi?kuje ?rodowisku radców

Minister sprawiedliwo?ci Krzysztof Kwiatkowski podczas Zjazdu Radców Prawnych podzi?kowa? ?rodowisku za dotychczasow? wspó?prac?. Przypomnia? tak?e wspólne inicjatywy resortu sprawiedliwo?ci i samorz?du radcowskiego, m.in.: podpisanie porozumienia o bezp?atnej pomocy prawnej dla najbli?szych ofiar katastrofy smole?skiej, nieodp?atn? pomoc prawn? dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznych powodzi. Ponadto minister podkre?li?, ?e aplikacja radcowska cieszy si? bardzo du?ym powodzeniem, a w?a?ciwe wyszkolenie przysz?ych radców jest du?ym wyzwaniem dla samorz?du. Podtrzyma? tak?e deklaracj?, i? przysz?oroczny egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przy u?yciu komputerów. Minister przypomnia?, ?e obecnie ró?nica pomi?dzy uprawnieniami adwokata i radcy prawnego sprowadza si? do niemo?no?ci ustanowienia radcy prawnego obro?c? oskar?onego. Jego zdaniem jest to nieuzasadnione. Zapowiedzia?, ?e w najbli?szych tygodniach, w porozumieniu z samorz?dami, zostanie powo?any zespó? ministerialny, który podejmie prace nad t? problematyk?.


www.gryf.pl Data aktualizacji: 2021-12-01 22:44:38  
tre?ci? naszego serwisu jest: Okr?gowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, OIRP Szczecin