Dzisiaj jest: Środa, 1 grudnia 2021r.
  KONTAKT  MEDIA  AKTUALNO?CI  LISTA RADCÓW 
Okr?gowa Izba Radców Prawnych
w Szczecinie

70-442 SZCZECIN, ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
tel./fax  91-488-27-22, 91-489-16-70

sekretariat@oirp.szczecin.pl

Informacje radcowskie

 

banery->banner.gif

Informacje od Kierownika Szkolenia i Opiekuna Aplikantów

Drodzy Aplikanci

W zak?adce Aplikacja znajdziecie Pa?stwo wszystkie aktualne informacje zwi?zane z odbywaniem aplikacji radcowskiej w naszej Izbie. Zapraszamy do korzystania z tego ?ród?a informacji.

Aplikantów I roku (2012-2014) informujemy, ?e od lutego rozpoczn? si? praktyki w s?dach.

Praktyki ka?dego Aplikanta trwaj? 5 miesi?cy.
Aplikanci obowi?zani s? uzgadnia? terminy praktyk z poszczególnymi patronami ze znacznym wyprzedzeniem. Termin wskazany przez patrona jest obowi?zkowy dla ca?ej grupy.
Aplikanci winni, je?eli pozwala na to plan praktyk, uzgadnia? terminy z uwzgl?dnieniem pierwsze?stwa wydzia?ów s?dów rejonowych przed wydzia?ami s?dów okr?gowych, a w ramach jednego s?du – pierwsze?stwa wydzia?ów pierwszoinstancyjnych przed drugoinstancyjnymi.
Aplikant pozostaje do dyspozycji patrona przez okre?lon? liczb? dni. Niedopuszczalne jest zwalnianie si? u patronów z uzasadnieniem, i? aplikant ma do wykonania inn? prac?. Patron mo?e wymaga? obecno?ci aplikanta w godzinach urz?dowania s?du.
Na praktyki aplikanci s? obowi?zani przynosi? kodeksy, przed przyst?pieniem do praktyk powinni zapozna? si? z ogólnymi zasadami danej dziedziny prawa.
Aplikant ma obowi?zek wykonywa? polecenia patrona, jak równie? zachowa? w tajemnicy wszelkie dane, których ujawnienie mog?oby narazi? na szwank interes publiczny lub prywatny. Bez zgody patrona nie wolno wynosi? z budynku s?du ?adnych dokumentów. W stosunku do stron, pracowników s?du, interesantów Aplikanci maj? obowi?zek zachowywa? si? odpowiednio.
W s?dzie obowi?zuje te? nale?yty strój.
Patron mo?e odmówi? dopuszczenia do praktyki lub kontynuowania jej przez aplikanta naruszaj?cego obowi?zuj?ce zasady lub dobre obyczaje. 

Harmonogram praktyk jest dost?pny tutaj  ikonki->ikona word

 

Aplikantów wszystkich roczników informujemy, ?e od 1 stycznia 2012 r. uleg? zmianie Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej w zakresie nieobecno?ci na zaj?ciach i kolokwiach oraz program aplikacji w zakresie wykazu aktów prawnych, których znajomo?? obowi?zuje na zaj?ciach i kolokwiach. Z tre?ci? przedmiotowych uchwa? KRRP mo?na zapozna? si? w zak?adce Sprawy organizacyjne lub na stronie KIRP.

?aneta Chustecka-Makuch

Kierownik Szkolenia Aplikantów    chustecka@oirp.szczecin.pl

 

Stefan Mazurkiewicz

Opiekun Aplikantów                   mazurkiewicz@oirp.szczecin.pl


www.gryf.pl Data aktualizacji: 2021-12-01 22:44:38  
tre?ci? naszego serwisu jest: Okr?gowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, OIRP Szczecin