Dzisiaj jest: Środa, 1 grudnia 2021r.
  KONTAKT  MEDIA  AKTUALNO?CI  LISTA RADCÓW 
Okr?gowa Izba Radców Prawnych
w Szczecinie

70-442 SZCZECIN, ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
tel./fax  91-488-27-22, 91-489-16-70

sekretariat@oirp.szczecin.pl

Informacje radcowskie

 

banery->banner.gif

Szkolenia w OIRP Szczecin

Szanowne Kole?anki i Koledzy,

Radcy prawni maj? ustawowy i wynikaj?cy z Kodeksu etyki radcy prawnego obowi?zek dba?o?ci o rozwój zawodowy podejmuj?c kszta?cenie ustawiczne, które powinno by? realizowane poprzez udzia? w szkoleniach zawodowych. Natomiast jednym z podstawowych zda? rady okr?gowej izby radców prawnych jest doskonalenie zawodowe radców prawnych.

Przypomnienia wymaga, ?e Krajowa Rada Radców Prawnych podj??a uchwa?? o rozliczaniu radców prawnych z realizacji tego obowi?zku, przewiduj?c przydzielanie punktów szkoleniowych, w tym równie? za ka?d? godzin? odbytego szkolenia zawodowego. W celu wype?nienia obowi?zku brania udzia?u w szkoleniach zawodowych, radca prawny obowi?zany jest uzyska? co najmniej 40 punktów szkoleniowych, w ci?gu ka?dych kolejnych trzech lat, zwanych Cyklem Szkole? Zawodowych. Pierwszy Cykl Szkole? Zawodowych, w którym wymagane by?o uzyskanie 30 punktów, zako?czy? si? w dniu 31 grudnia 2011 r., przy czym nadal istnieje mo?liwo?? zaewidencjonowania na poczet tego okresu punków szkoleniowych uzyskanych w I pó?roczu 2012 r.

Rada Okr?gowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, wype?niaj?c swój ustawowy obowi?zek, wychodz?c naprzeciw potrzebom Kole?anek i Kolegów oraz u?atwiaj?c wykonanie tego obowi?zku przez radców prawnych, samodzielnie organizuje szkolenia ustawiczne – odbywaj?ce si? cyklicznie i regularnie w siedzibie Izby (?rody radcowskie), szkolenia wyjazdowe (regionalne) wraz z OIRP w Poznaniu oraz OIRP w Koszalinie przy udziale Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych oraz proponuje branie udzia?u w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty.

W kolejnych zak?adkach znajdziecie Pa?stwo bie??ce informacje na temat wszystkich rodzajów odbywaj?cych si? szkole? oraz zasad uczestnictwa w nich wraz z formularzami zg?oszeniowymi.

Szkolenia zawodowe organizowane przez Rad? otwarte s? równie? dla Aplikantów, którzy b?d? mogli w nich uczestniczy? w razie niedostatecznej liczby zg?osze? dokonanych przez radców prawnych.

Jako Kierownik Szkole? Zawodowych, któremu Rada powierzy?a zaj?cie si? t? sfer? jej dzia?alno?ci wraz z Komisj? do spraw szkole?, w której funkcj? Przewodnicz?cego pe?ni Kolega Stefan Mazurkiewicz, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do brania udzia?u w odbywaj?cych si? szkoleniach, o których szczegó?owe informacje oraz ich harmonogram, przyj?ty przez Rad?, s? regularnie zamieszczane na stronie internetowej Izby.

Jednocze?nie uprzejmie prosz? o nadsy?anie na mój adres mailowy zagadnie?, które Pa?stwa zdaniem powinny sta? si? przedmiotem szkole? zawodowych oraz konkretnych zapyta? i problemów, które nast?pnie b?d? zbiorczo przekazywane do zapraszanych wyk?adowców oraz stan? si? problematyk? omawian? podczas szkole?, pozwalaj?c? rozwia? trapi?ce nasze ?rodowisko w?tpliwo?ci.

dr Przemys?aw Mijal
Kierownik Szkole? Zawodowych
Cz?onek Prezydium

Proponujemy równie? zapozna? si? z aktualnie obowi?zuj?cymi wewn?trznymi aktami prawnymi Krajowej Rady Radców Prawnych reguluj?cymi kwestie zwi?zane z gromadzeniem punktów szkoleniowych, sposobem ich zaliczania oraz planem pracy Centrum Szkolenia ustawicznego Radców Prawnych.

Uchwa?a Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6.06.2008 r. w sprawie okre?lenia zasad wype?niania przez radc? prawnego obowi?zku brania udzia?u w szkoleniach zawodowych

Uchwa?a Nr 46/VIII/2011 KRRP z dnia 21.05.2011 r. zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie okre?lenia zasad wype?niania przez radc? prawnego obowi?zku brania udzia?u w szkoleniach zawodowych

Uchwa?a Nr 74/VIII/2011 KRPP z dnia 09.12.2011 r. zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie okre?lenia zasad wype?niania przez radc? prawnegoobowi?zku brania udzia?u w szkoleniach zawodowych

Uchwa?a Nr 127/VII/2010 KRRP z dnia 18.06.2010 r. w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010-2011

Uchwa?a Nr 45/VIII/2011 KRRP z dnia 21.05.2011 r. zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010-2011


www.gryf.pl Data aktualizacji: 2021-10-04 08:23:43  
tre?ci? naszego serwisu jest: Okr?gowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, OIRP Szczecin